2.1.   Wstępna Analiza Zagrożenia (Preliminary Hazard Analysis)

 

Wstępna Analiza Zagrożenia (PHA) jest metodą jakościową koncentrującą się na identy­fikacji materiałów niebezpiecznych i głównych elementów obiektu. Jest stosowana najczęściej we wstępnej fazie opracowywania projektu obiektu. Metoda polega na stworzeniu listy zagrożeń adekwatnej do poziomu szczegółowości dostępnych informacji. Proces analiz zagrożenia jest przeprowadzany poprzez systematyczny przegląd dostępnej dokumentacji projektowej. Analizy dokonuje zespół, w skład którego, oprócz kierownika mającego doświadczenie w analizach PHA, mogą wchodzić: projektanci, technolodzy, mechanicy, automatycy, operatorzy. Dla każdego wybranego elementu instalacji czy materiału niebezpiecznego ustala się wszystkie  potencjalne zagrożenia. Dla każdego z nich określa się możliwe przyczyny i skutki oraz konstruuje tabelę ryzyka, w której podaje się oszacowane prawdopodobieństwo wystąpienia skutków i ich skalę oraz ryzyko. Przykładową tabelę ryzyka pokazano na rysunku 2.1.

 

 

 

 

SKUTKI

 

 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

1

2

3

4

 5

 

 

2

4

5

6

7

 

 

3

5

6

7

8

 

 

4

6

7

8

9

 

 

5

7

8

9

10

 

 

RYZYKO NIE AKCEPTOWALNE

 

RYZYKO TOLEROWANE

 

RYZYKO AKCEPTOWALNE

 

Rys. 2.1. Tabela ryzyka dla analiz PHA

 

 

Skala prawdopodobieństwa

Skala skutków

1 – bardzo duże prawdopodobieństwo

1 – katastroficzne

2 – duże prawdopodobieństwo

2 – duże

3 – średnie prawdopodobieństwo

3 – średnie

4 – małe prawdopodobieństwo

4 – małe

5 – bardzo małe prawdopodobieństwo

5 – bardzo małe

 

Na podstawie wyników analizy są formułowane wytyczne  do następ­nych faz projektowania, dotyczące redukcji poziomu zagrożenia lub eliminacji wykrytych źródeł tego zagrożenia.