wasteinfoservice

prawo DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ

serwis

DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ

Unia Europejska ustanawia i opracowuje ważne regulacje prawne dla ochrony środowiska. Główne dziedziny regulacji to:
I.
woda
II.
ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniem
III.
odpady
IV.
substancje niebezpieczne: chemikalia
V.
hałas

Najbardziej istotne dla ochrony środowiska są:
79/869/EEC analiza i pobieranie prób wody
2000/60/EC polityka UE względem zasobów wodnych
96/61/EC strategia przeciwdziałania i zapobiegania zanieczyszczeniom.
96/82/EC zapobieganie zagrożeniom ze strony dużych wypadków przemysłowych (dyrektywa Seveso II)
82/501/EEC zagrożenia ze strony niektórych aktywności przemysłowych (dyrektywa Seveso)
85/337/EEC ocena oddziaływania na środowisko
2001/453/EC koszty ochrony środowiska w rocznych ekonomicznych sprawozdaniach przedsiębiorstw

 

I. Woda

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/EC w sprawie ustanowienia ramowego programu działań w zakresie polityki UE względem zasobów wodnych
Official Journal
L 327, 22.12.2000 p. 1 - 72

IA wody lądowe

Woda pitna
- Dyrektywa Rady 75/440/EEC z 16 czerwca 1975 o jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w Krajach Członkowskich

Pobieranie prób i Analiza
- Dyrektywa Rady 79/869/EEC z 9 października 1979 o metodach badań, częstości poboru prób i analiz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w Krajach Członkowskich
Official Journal
L 271, 29/10/1979 p. 0044 - 0053
CONSLEG - 79L0869 - 01/01/1995 - 18 p.
CONSLEG - 75L0440 - 31/12/1991 - 12 p.

Woda pitna
- Dyrektywa Rady 80/778/EEC z 15 sierpnia 1980 o jakości wody pitnej
Official Journal
L 229, 30/08/1980 p. 0011 - 0029
- Dyrektywa Rady 98/83/EC z 3 listopada 1998 o jakości wody pitnej
Official Journal
L 330, 05/12/1998 p. 0032 - 0054

Propozycja nowej dyrektywy o wodzie pitnej
- propozycja dyrektywy Rady dotycząca jakości wody przeznaczonej dla ludzi do konsumpcji Com (94) 612 final
- kolejna propozycja 95/L 131/03

Standardy dla wody pitnej
- Dyrektywa Rady
80/777/EEC z 15 lipca 1980 o ujednoliceniu prawa w krajach członkowskich dotyczącego eksploatacji i sprzedaży naturalnych wód mineralnych
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
96/70/EC z 28 października 1996 nowelizująca Dyrektywę Rady 80/777/EEC z 15 lipca 1980 o ujednoliceniu prawa w krajach członkowskich dotyczącego eksploatacji i sprzedaży naturalnych wód mineralnych
Official Journal L 299, 23/11/1996 p. 0026 - 0028

Woda do kąpieli
- Dyrektywa Rady
76/160/EEC z 8 grudnia 1975 dotycząca jakości wody do kąpieli
Official Journal L 031 , 05/02/1976 P. 0001 - 0007
- propozycja Komisji 94/C 112/03 z 16 lutego 1994 dotycząca jakości wody do kąpieli

Jakość wody powierzchniowej dla ochrony ryb
- Dyrektywa Rady
78/659/EEC z 18 lipca 1978 o potrzebie poprawy i ochrony jakości wód powierzchniowych w celu utrzymania zasobów rybnych
Official Journal
L 222 , 14/08/1978 P. 0001 - 0010

Wody dla skorupiaków
- Dyrektywa Rady 79/923/EEC z 30 października 1979 o jakości wód niezbędnej dla skorupiaków
Official Journal
L 281 , 10/11/1979 P. 0047 - 0052

wody gruntowe
- Dyrektywa Rady
80/68/EEC z 17 grudnia 1979 o ochronie wód gruntowych przed zanieczyszczeniem przez określone substancje niebezpieczne
Official Journal L 020 , 26/01/1980 P. 0043 - 0048
- Rezolucje Rady z 1992, 1994 i 1995 o ochronie wód gruntowych

niebezpieczne substancje w wodzie
- Dyrektywa Rady
76/464/EEC z 4 maja 1976 o zanieczyszczeniach powodowanych przez określone substancje niebezpieczne wprowadzane do środowiska wodnego na terenie Wspólnoty
Official Journal
L 129 , 18/05/1976 P. 0023 - 0029
- Rezolucja Rady 7 lutego 1983 o zwalczaniu zanieczyszczenia wód
- wymaganiach jakościowych wobec zrzutów określonych niebezpiecznych substancji z listy I Aneksu do dyrektywy
76/464/EEC
- Dyrektywa Rady
86/280/EEC z 12 czerwca 1986 o wartościach granicznych i wymaganiach jakościowych wobec zrzutów określonych niebezpiecznych substancji z listy I Aneksu do dyrektywy 76/464/EEC
OJ
L 181 , 04/07/1986 P. 0016 - 0027
pierwsza nowelizacja dyrektywy:
- Dyrektywa Rady
88/347/EEC z 16 czerwca 1988 nowelizująca Aneks II do dyrektywy 86/280/EEC o wartościach granicznych i wymaganiach jakościowych wobec zrzutów określonych niebezpiecznych substancji z listy I Aneksu do dyrektywy 76/464/EEC
druga nowelizacja dyrektywy:
- Dyrektywa Rady 90/415/EEC z 27 lipca 1990 nowelizująca Aneks II do dyrektywy
86/280/EEC o wartościach granicznych i wymaganiach jakościowych wobec zrzutów określonych niebezpiecznych substancji z listy I Aneksu do dyrektywy 76/464/EEC
- propozycja Rady z 8 lutego 1990 nowelizująca Dyrektywę
76/464/EEC o zanieczyszczeniach powodowanych przez określone substancje niebezpieczne wprowadzane do środowiska wodnego na terenie Wspólnoty (COM (90)9)
- Dyrektywa Rady 82/176/EEC o wartościach granicznych i wymaganiach jakościowych wobec zrzutów rtęci w zakładach elektrochemicznego wytwarzania chloru
- Dyrektywa Rady 83/513/EEC o wartościach granicznych i wymaganiach jakościowych wobec zrzutów kadmu
- Dyrektywa Rady 84/156/EEC o wartościach granicznych i wymaganiach jakościowych wobec zrzutów rtęci w zakładach elektrochemicznego wytwarzania chloru
- Dyrektywa Rady 84/491/EEC o wartościach granicznych i wymaganiach jakościowych wobec zrzutów sześciochloroheksanu

azotany pochodzenia rolniczego
- Dyrektywa Rady 91/676/EEC z 12 grudnia 1991 o ochronie wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

wymiana informacji - jakość wód powierzchniowych
- Decyzja Rady 77/795/EEC z 12 grudnia 1977 ustanawiająca jednolitą procedurę dla wymiany informacji o jakości wód powierzchniowych na terenie Wspólnoty
- Decyzja Komisji 84/422/EEC z 24 lipca 1984 nowelizująca Aneks I do Decyzji Rady 77/795/EEC
- Decyzja Rady 86/574/EEC z 24 listopada 1986 nowelizująca Decyzję Rady 77/795/EEC
- Decyzja Rady 90/2/EEC z 14 grudnia 1989 nowelizująca Aneks I do Decyzji Rady 77/795/EEC

Oczyszczanie ścieków miejskich
- Dyrektywa Rady 91/271/EEC z 21 maja 1991 o oczyszczaniu ścieków miejskich

Ekologiczna jakość wód
- propozycja Dyrektywy Rady o ekologicznej jakości wód z 15 czerwca 1993 (Com (93) 680 final)

Kwestionariusz: Dyrektywy o wodzie
- Decyzja Komisji 92/446/EEC w sprawie wydania kwestionariusza: Dyrektywy o wodzie

IB Wody Morskie
Program Działań: Zmniejszenie zanieczyszczenia mórz węglowodorami
- Rezolucja Rady z 26 czerwca 1978 Ustanowienie Programu Działań dla Społeczności Europejskich mającego na celu Kontrolę i Zmniejszenie zanieczyszczenia mórz spowodowanego zrzutami węglowodorów
- Decyzja Komisji 80/686/EEC z 25 czerwca 1980 o ustanowieniu Komitetu Doradczego dla Kontroli i Zmniejszenia zanieczyszczenia mórz spowodowanego zrzutami węglowodorów

System Informacyjny
- Decyzja Rady 81/971/EEC z 3 grudnia 1981 ustanawiająca System Informacyjny dla Wspólnoty dla Kontroli i Zmniejszenia zanieczyszczenia mórz spowodowanego zrzutami węglowodorów
- Decyzja Rady 86/85/EEC z 6 marca 1986 ustanawiająca System Informacyjny dla Wspólnoty dla Kontroli i Zmniejszenia zanieczyszczenia mórz spowodowanego zrzutami węglowodorów i innych niebezpiecznych substancji
- Decyzja Rady 88/346/EEC z 16 czerwca 1988 nowelizująca Decyzję Rady 86/85/EEC

Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczenia mórz ze źródeł lądowych
- Decyzja Rady 85/613/EEC z 20 grudnia 1985 o przyjęciu w imieniu Wspólnoty programów i ograniczeń zanieczyszczeń rtęcią i kadmem wynikających z Konwencji o Zapobieganiu Zanieczyszczeniu Mórz ze Źródeł Lądowych

Akcesja do Konwencji Helsińskiej
- Decyzja Rady 94/156/EEC z 21 lutego 1994 o akcesji Wspólnoty do Konwencji o ochronie środowiska morskiego na obszarze Morza Bałtyckiego (Konwencji Helsińskiej)

Ochrona i zrównoważone użytkowanie Dunaju
- Decyzja Rady z 29 czerwca 1994 o Konwencji o Współpracy dla ochrony i długotrwałego użytkowania Dunaju

Porozumienie w sprawie kooperacji: Ochrona wód Północno-Wschodniego Atlantyku
- Decyzja Rady 93/550/EEC z 20 października 1993 w sprawie postanowienia podjęcia współpracy dla ochrony przed zanieczyszczeniem wybrzeży i wód Północno-Wschodniego Atlantyku

Konwencja o Ochronie i Użytkowaniu Transgranicznych Szlaków Wodnych
- Decyzja Rady 95/308/EC z 24 lipca 1995 o przyjęciu w imieniu Wspólnoty Konwencji o Ochronie i Użytkowaniu Transgranicznych Szlaków Wodnych i Jezior Międzynarodowych

II. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza

- Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 2001/81/EC z 23 października 2001o limitach dla emisji określonych zanieczyszczeń atmosfery w poszczególnych państwach Wspólnoty
Official Journal L 309, 22/11/2001 p. 0022 - 0030

- Dyrektywa Rady 1999/13/EC z 11 marca 1999 o limitach dla emisji lotnych związków organicznych wynikających z użytkowania rozpuszczalników organicznych podczas określonych prac i na określonych instalacjach
Official Journal
L 085 , 29/03/1999 P. 0001 - 0022

Gazy spalinowe i silniki samochodowe
- Dyrektywa Rady 70/220/EEC z 20 marca 1970 o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zasady przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza przez gazy spalinowe z silników wysokoprężnych pojazdów samochodowych
- Dyrektywa Rady 74/290/EEC z 28 maja 1974 przystosowująca Dyrektywę Rady 70/220/EEC do aktualnego stanu techniki
- Dyrektywa Komisji 77/102/EEC z 30 listopada 1976 przystosowująca Dyrektywę Rady 70/220/EEC do aktualnego stanu techniki
- Dyrektywa Rady 83/351/EEC z 16 czerwca 1983 przystosowująca Dyrektywę Rady 70/220/EEC do aktualnego stanu techniki
- Dyrektywa Rady 88/76/EEC z 3 grudnia 1987 nowelizująca Dyrektywę Rady 70/220/EEC o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zasady przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza przez gazy spalinowe z silników pojazdów samochodowych
- Dyrektywa Rady 88/436/EEC z 16 czerwca 1988 nowelizująca Dyrektywę Rady 70/220/EEC
- Dyrektywa Rady 89/458/EEC z 18 lipca 1989 nowelizująca w zakresie dotyczącym Europejskich Standardów Emisji dla samochodów poniżej 1,4 litra Dyrektywę Rady 70/220/EEC
- Dyrektywa Rady 89/491/EEC z 17 lipca 1989 przystosowująca Dyrektywę Rady 70/157/EEC, 70/220/EEC, 72/245/EEC, 72/306/EEC, 80/1268/EEC i 80/1269/EEC do aktualnego stanu techniki, odnośnie pojazdów samochodowych, w związku z ograniczeniem zanieczyszczenia
- Dyrektywa Rady 91/441/EEC z 26 czerwca 1991 nowelizująca Dyrektywę Rady 70/220/EEC
- Dyrektywa Rady 93/59/EEC z 28 czerwca 1993 nowelizująca Dyrektywę Rady 70/220/EEC
- Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego z 23 marca 1994 regulująca zasady przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza przez gazy spalinowe z silników pojazdów samochodowych i nowelizująca Dyrektywę Rady 70/220/EEC
- propozycja nowelizacji z 10 listopada 1995 do dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego nowelizująca Dyrektywę Rady 70/220/EEC
- Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 98/69/EC z 13 października 1998 regulująca zasady przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza przez gazy spalinowe z silników pojazdów samochodowych i nowelizująca Dyrektywę Rady 70/220/EEC
Official Journal L 350, 28/12/1998 p. 0001 - 0057
- Dyrektywa Komisji 98/77/EC z 2 października 1998 przystosowująca do aktualnego stanu techniki Dyrektywę Rady 70/220/EEC o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zasady przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza przez gazy spalinowe z silników pojazdów samochodowych (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 286, 23/10/1998 p. 0034 - 0052
- Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 96/69/EC z 8 października 1996 nowelizująca Dyrektywę Rady 70/220/EEC o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zasady przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza przez gazy spalinowe z silników pojazdów samochodowych
Official Journal L 282, 01/11/1996 p. 0064 - 0067
- Dyrektywa Komisji 96/44/EC z 1 lipca 1996 przystosowująca do aktualnego stanu techniki Dyrektywę Rady 70/220/EEC o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zasady przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza przez gazy spalinowe z silników pojazdów samochodowych (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 210, 20/08/1996 p. 0025 - 0045
- Dyrektywa Komisji 96/44/EC z 1 lipca 1996 przystosowująca do aktualnego stanu techniki Dyrektywę Rady 70/220/EEC o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zasady przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza przez gazy z silników wysokoprężnych instalowanych w pojazdach samochodowych
Official Journal L 223, 14/08/1978 p. 0048 - 0056

Samochody użytkowe: Emisje z silników dieslowskich w pojazdach samochodowych
- Dyrektywa Rady 88/77/EEC z 3 grudnia 1987 o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zasady przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza przez gazy spalinowe z silników dieslowskich w pojazdach samochodowych
- Dyrektywa Rady 91/642/EEC z 1 października 1991 o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zasady przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza przez gazy spalinowe z silników dieslowskich w pojazdach samochodowych
- Stanowisko Wspólne 27/95/EC przyjęte przez Komisję 7 listopada 1995 o aprobowaniu Dyrektywy 95/..../EC Parlamentu Europejskiego i Rady nowelizującej Dyrektywę Rady 88/77/EEC

Emisje z traktorów rolniczych i leśnych
- Dyrektywa Rady 77/537/EEC z 28 czerwca 1977 o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zasady przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza przez gazy spalinowe z silników dieslowskich w kołowych traktorach rolniczych i leśnych

Badania emisji (dopuszczenie do ruchu) dla pojazdów silnikowych i ciągników drogowych
- Dyrektywa Rady 92/55/EEC z 22 czerwca 1992 nowelizująca dyrektywę 77/143/EEC o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zasady dopuszczenia do ruchu pojazdów silnikowych i ciągników drogowych (emisje spalin)

zawartość ołowiu w benzynie
- Dyrektywa Rady 78/611/EEC z 29 czerwca 1978 o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zawartość ołowiu w benzynie
- Dyrektywa Rady 85/210/EEC z 20 marca 1985 o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zawartość ołowiu w benzynie
- Dyrektywa Rady 87/416/EEC z 21 czerwca 1987 nowelizująca dyrektywę 85/210/EEC

zawartość ołowiu w powietrzu
- Dyrektywa Rady 82/884/EEC z 3 grudnia 1982 o granicznym stężeniu ołowiu w powietrzu

dwutlenek siarki i pył
- Dyrektywa Rady 80/779/EEC z 15 lipca 1980 o granicznym dla jakości powietrza i docelowym stężeniu dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego
- Rezolucja Rady z 15 lipca 1980 o transgranicznym zanieczyszczeniu
powietrza przez dwutlenek siarki i pył zawieszony
- Dyrektywa Rady 89/427/EEC z 21 czerwca 1989 nowelizująca dyrektywę 80/779/EEC o granicznym dla jakości powietrza i docelowym stężeniu dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego

emisje VOC ze stacji paliwowych
- Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 94/63/EC z 20 grudnia 1994 o ograniczeniu emisji lotnych substancji organicznych (VOC) podczas magazynowania paliw i ich dystrybucji z terminali do stacji paliwowych

zawartość siarki w paliwach płynnych
- Dyrektywa Rady 75/716/EEC z 24 listopada 1975 o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich regulującego zawartość siarki w określonych paliwach płynnych
- Dyrektywa Rady 87/219/EEC z 30 Marca 1987 nowelizująca dyrektywę 75/716/EEC
- Dyrektywa Rady 93/12/EEC z 23 Marca 1993 o regulacji zawartości siarki w określonych paliwach płynnych

standardy jakości powietrza: dwutlenek azotu
- Dyrektywa Rady 85/203/EEC z 7 Marca 1985 o standardzie jakości powietrza dla dwutlenku azotu

ocena i zarządzanie jakością powietrza
- propozycja dyrektywy Rady o ocenie i zarządzaniu jakością powietrza (COM (94) 109 final, 4 July 1994)
- Dyrektywa Rady 96/62/EC z 27 września 1996 o ocenie i zarządzaniu jakością powietrza
Official Journal L 296, 21/11/1996 p. 0055 - 0063

Pomiary zanieczyszczeń powietrza: wymiana informacji
- Decyzja Rady 82/459/EEC z 24 czerwca 1982 o ustanowieniu okresowej wymiany informacji i danych z sieci i pojedynczych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza w granicach państw Wspólnoty

ocena jakości powietrza: okresowa wymiana informacji
- propozycja dyrektywy Rady o ustanowieniu okresowej wymiany informacji i danych z sieci i pojedynczych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza w granicach państw Wspólnoty (COM (94) 345 final 7 September 1994)
- nowelizacja propozycji o ustanowieniu okresowej wymiany informacji i danych z sieci z 28 listopada 1995 (COM (95) 468 final)

zanieczyszczenia powietrza z zakładów przemysłowych
- Dyrektywa Rady 84/360/EEC z 28 czerwca 1984 o zwalczaniu zanieczyszczenia powietrza z zakładów przemysłowych

zintegrowana ochrona przed zanieczyszczeniem
- propozycja dyrektywy Rady 93/C 311/06 z 30 września 1993 o zintegrowanej ochronie i zapobieganiu zanieczyszczeniom (IPPC) (COM (93) 43 final, 14 September 1993)
- proponowana nowelizacja IPPC z 16 maja 1995
- Dyrektywa Rady
96/61/EC z 24 września 1996 o zintegrowanej ochronie i zapobieganiu zanieczyszczeniom (IPPC)
Official Journal L 257, 10/10/1996 p. 0026 - 0040
- Decyzja Komisji 2000/479/EC z 17 lipca 2000 o utworzeniu Europejskiego Rejestru Wytwórców Zanieczyszczeń (EPER, tj. European pollutant emission register) na mocy art. 15 Dyrektywy Rady
96/61/EC o zintegrowanej ochronie i zapobieganiu zanieczyszczeniom (IPPC)
Official Journal
L 192, 28.7.2000 p. 0036 - 0043

- propozycja decyzji Rady 2000/C 311/07 z 12 kwietnia 2000 o przyjęciu przez Wspólnotę Europejską protokółu 1998 do Konwencji o transgranicznych zanieczyszczeniach atmosfery przez metale ciężkie (COM(2000) 177 final 2000/0082(CNS))
Official Journal
C 311, 31.10.2000 p. 136 - 159

Duże kotły energetyczne
- Dyrektywa Rady
88/609/EEC z 24 listopada 1988 o ograniczeniu emisji określonych zanieczyszczeń do atmosfery z dużych kotłów energetycznych
Official Journal L 336 , 07/12/1988 P. 0001 - 0013
- Dyrektywa Rady 94/66/EC z 15 grudnia 1994 nowelizująca dyrektywę
88/609/EEC
- Propozycja nowelizacji EC No
52/2000 z 9 listopada 2000 dla Dyrektywy 88/609/EEC o ograniczeniu emisji określonych zanieczyszczeń do atmosfery z dużych kotłów energetycznych
Official Journal
C 375 , 28/12/2000 P. 0012 - 0037
- Dyrektywa Rady
2001/80/EC z 23 października 2001 o ograniczeniu emisji określonych zanieczyszczeń do atmosfery z dużych kotłów energetycznych
Official Journal L 309 , 27/11/2001 P. 0001 - 0021

Urządzenia spalające paliwa gazowe
- Dyrektywa Rady 90/396/EEC z 29 czerwca 1990 o ujednoliceniu prawa w państwach członkowskich w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe

nowe spalarnie odpadów komunalnych
- Dyrektywa Rady 89/369/EEC z 8 czerwca 1989 o zapobieganiu zanieczyszczenia atmosfery z nowych spalarni odpadów komunalnych
(tłumaczenie)
OJ L 163, 14.06.1989 p.32

istniejące spalarnie odpadów komunalnych
- Dyrektywa Rady 89/429/EEC z 21 czerwca 1989 o zmniejszeniu zanieczyszczenia atmosfery z istniejących spalarni odpadów komunalnych
(tłumaczenie)
OJ L 203 15.07.1989 p.50

spalanie odpadów niebezpiecznych
- Dyrektywa Rady
94/67/EC z 16 grudnia 1994 o spalaniu odpadów niebezpiecznych
OJ L 365 31.12.1994 p.34
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (tłumaczenie)
(Z dniem 28 grudnia 2005 r. zastąpi ona dyrektywy: 89/369/EWG, 89/429/EWG i
94/67/EC.)
OJ L
332 28.12.2000 p. 91 - 111
- Decyzja Komisji 97/283/WE z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie zharmonizowanych metod pomiarowych określania stężenia masowego dioksyn i furanów w emisjach do atmosfery zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy Rady
94/67/EC w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych
OJ L 113 30.04.1997 p.l 1

substancje zubożające warstwę ozonową
- Zarządzenie Rady 3322/88/EEC z 14 października 1988 o określonych chlorofluorowęglowodorach i halonach zubożających warstwę ozonową
- Zarządzenie Rady (EC) 3093/94 z 15 grudnia 1994 o substancjach zubożających warstwę ozonową
- rezolucja Rady z 14 października 1988 o ograniczeniu zużycia chlorofluorowęglowodorów i halonów
- rekomendacja Komisji 89/349/EEC z 13 kwietnia 1989 o ograniczeniu zużycia chlorofluorowęglowodorów do produkcji aerozolów
- decyzja Rady 80/372/EEC z 26 Marca 1980 w sprawie chlorofluorowęglowodorów w środowisku
- Zarządzenie Rady 594/91/EEC z 4 Marca 1991 o substancjach zubożających warstwę ozonową
- Zarządzenie Rady 3952/92/EEC z 30 grudnia 1992 nowelizujące Zarządzenie Rady 594/91/EEC w celu przyspieszenie wykluczenia substancji zubożających warstwę ozonową
Official Journal L 405, 31/12/1992 p. 0041
- Zarządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EC) No 2037/2000 z 29 czerwca 2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
Official Journal
L 244, 29.9.2000, p. 1

- decyzja Komisji 94/84/EC z 4 lutego 1994 w sprawie alokacji kwot importowych na wyczerpująco halogenowane chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 itp.
- decyzja Komisji 94/827/EC z 20 grudnia 1994 w sprawie alokacji ilości kontrolowanych substancji dopuszczonych do ważnych zastosowań we Wspólnocie w 1995 roku na podstawie Zarządzenia Rady 594/91/EEC jako nowelizacji w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
- decyzja Komisji 17 lipca 1995 modyfikująca decyzję Komisji 94/827/EC z 20 grudnia 1994 w sprawie alokacji ilości kontrolowanych substancji dopuszczonych do ważnych zastosowań we Wspólnocie w 1995 roku na podstawie zarządzenia Rady 3952/92/EEC w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
Official journal NO. L 181, 01/08/1995 P. 0035 - 0039
- decyzja Komisji 94/827/EC z 20 grudnia 1994 w sprawie alokacji ilości kontrolowanych substancji dopuszczonych do ważnych zastosowań we Wspólnocie w 1995 roku stosownie do zarządzenia Rady 594/91/EEC w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
- decyzja Komisji 2002/273/EC z 7 Marca 2002 w sprawie alokacji kontrolowanych, zgodnie z Zarządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EC) No 2037/2000, ilości substancji zubożających warstwę ozonową dla okresu 1 stycznia do 31 grudnia 2002 (zarejestrowana pod numerem C(2002) 867) (tekst uzgodniony z EEA)
Official journal
L 94, 11/4/2002 P. 28 - 33
- kolejne decyzje Komisji podjęte w 1995 jako wykonanie Zarządzenia Rady 3952/92/EEC
- Zarządzenie Komisji (EEC) No 2047/93 z 27 lipca 1993 zezwalające na handel substancjami zubożającymi warstwę ozonową i produktami zawierającymi takie substancje z państwami, które nie są stronami Protokółu Montrealskiego o substancjach zubożających warstwę ozonową.
Official Journal L 185, 28/07/1993 p. 0020
- Zarządzenie Rady z 12 grudnia 1991 w sprawie nowelizacji Protokółu Montrealskiego o substancjach zubożających warstwę ozonową uzgodnionej w czerwcu 1990 w Londynie przez Sygnatariuszy Protokółu
Official journal NO. L 377, 31/12/1991 P. 0028 - 0040
- Zarządzenie Rady z 14 października 1988 w sprawie przyjęcia Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej i Protokółu Montrealskiego o substancjach zubożających warstwę ozonową
Official journal NO. L 297, 31/10/1988 P. 0008 - 0009

Zanieczyszczenie atmosfery przez ozon: informacja, ostrzeżenie
- Dyrektywa Rady 92/72/EEC z 21 września 1992 o zanieczyszczeniu atmosfery przez ozon

Konwencja o transgranicznych zanieczyszczeniach atmosfery
- Zarządzenie Rady 81/462/EEC z 11 czerwca 1981 w sprawie przyjęcia Konwencji o transgranicznych zanieczyszczeniach atmosfery
- Zarządzenie Rady 86/277/EEC z 12 czerwca 1986 w sprawie przyjęcia Pierwszego Protokółu z 1979 Konwencji o transgranicznych zanieczyszczeniach atmosfery, o zasadach długoterminowego finansowania Programu Kooperacji dla Monitoringu i Badań rozległych transgranicznych przemieszczeń zanieczyszczeń atmosfery w Europie (EMEP)

Wniosek o uzgodnieniu poprawki dla Wspólnoty - COST - połączenie porozumień w sprawie zanieczyszczenia atmosfery
- Zarządzenie Rady 82/888/EEC z 17 grudnia 1982 w sprawie wniosku o uzgodnieniu poprawki dla Wspólnoty - COST - połączenie porozumień w dziedzinie badań właściwości fizykochemicznych zanieczyszczeń atmosfery (COST project 61a bis)

Konwencja UN o Zmianach Klimatycznych
- Zarządzenie Rady 94/69/EC z 15 grudnia 1993 w sprawie przyjęcia Konwencji Ramowej Narodów Zjednoczonych o Zmianach Klimatycznych
- Decyzja Rady 2002/358/CE z 25 kwietnia 2002 o przyjęciu w imieniu Wspólnoty Protokółu z Kyoto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i o współpracy na rzecz realizacji zobowiązań
Official Journal
L 130, 15/5/2002 p. 0001 - 0020

III. Odpady

Odpady
- Dyrektywa Rady
75/442/EEC z 15 lipca 1975 o odpadach (tłumaczenie)
Official Journal
L 194 , 25/07/1975 P. 0039 - 0041
- Dyrektywa Rady
91/156/EEC z 18 Marca 1991 nowelizująca Dyrektywę 75/442/EEC
OJ L
194 25.07.1975 p.39
- Zarządzenie Rady
94/3/EC z 20 grudnia 1993 ustanawiająca listę odpadów zgodnie z art. l(a) Dyrektywy 75/442/EEC
Official Journal
L 005 , 07/01/1994 P. 0015 - 0033
- Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 zastępująca decyzję Komisji 94/3/WE ustanawiającą listę odpadów zgodnie z art.1 pkt - a dyrektywy Rady
75/442/EEC w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą listę odpadów niebezpiecznych zgodnie z art.1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, znowelizowana decyzjami Komisji 2001/118/EC, 2001/119/WE i 2001/573/WE
OJ L 226 06.09.2000 p.3

Polityka w zakresie zarządzania odpadami
- Zarządzenie Rady 76/431/EEC z 21 kwietnia 1976 o powołaniu Komitetu do zarządzania odpadami
OJ L 115 01.05.1976 p.73
- Rezolucja Rady 90/C 122/02 z 7 maja 1990 o polityce względem odpadów
- Rezolucja Rady
97/C 76/01 z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie gospodarki odpadami
OJ C 076 11.03.1997 p.l

Sprawozdawczość:
- Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie raportów na temat unormowań i usprawnień we wprowadzaniu postanowień dyrektyw dotyczących środowiska
OJ L 377 31.12.1991 p.48
- Decyzja Komisji 94/741/WE z dnia 24 października 1994 r. w sprawie kwestionariuszy dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji określonych dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami
OJ L 29617.11.1994 p.42
- Decyzja Komisji 96/302/WE z dnia 17 kwietnia 1996 r. dotycząca formy, wjakiej należy dostarczaŤ informacji, zgodnie z art. 8 ust. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych
OJ L 11611.05.1996 p.26
- Decyzja Komisji 97/622/WE z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie kwestionariuszy dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji określonych dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami
OJ L 25619.09.1997 p.13
- Decyzja Komisji 98/184/WE z 25 lutego 1998 r. w sprawie kwestionariusza dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji dyrektywy Rady
94/67/EC w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych
OJ L 067 07.03.1998 p.48
- Decyzja Rady 1999/412/WE z dnia 3 czerwca 1999 r. w sprawie kwestionariusza dla obowiązku raportowania krajów członkowskich zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia Rady 259/93/EWG
OJ L 156 23.06.1999 p.37
- Decyzja Komisji 2000/738/WE z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie kwestionariusza dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów
OJ L 298 25.11.2000 p.24
- Decyzja Komisji 2001/753/WE z dnia 17 października 2001 r. w sprawie kwestionariusza dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji określonych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
OJ L 282 26.10.2001 p.77

odpady niebezpieczne
- Dyrektywa Rady
91/689/EEC z 12 grudnia 1991 o odpadach niebezpiecznych (tłumaczenie)
OJ L
377 31.12.1991 p.20
- Dyrektywa Rady
94/31/EEC z 27 czerwca 1994 nowelizująca Dyrektywę 91/689/EEC
Official Journal L 168 , 02/07/1994 P. 0028 - 0028
- Zarządzenie Rady z 22 grudnia 1994 ustanawiająca listę odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1(4) Dyrektywy 91/689/EEC
- Dyrektywa Rady
94/67/EC z 16 grudnia 1994 o spalaniu odpadów niebezpiecznych
Official Journal
L 365 , 31/12/1994 p. 0034 - 0045

Transgraniczne przewozy odpadów niebezpiecznych
- Dyrektywa Rady
84/631/EEC z 6 grudnia 1984 o nadzorze i kontroli w granicach Wspólnoty Europejskiej Transgranicznych przewozów odpadów niebezpiecznych
Official Journal
L 326 , 13/12/1984 P. 0031 - 0041
Decyzja Rady 97/640/WE z dnia 22 września 1997 r. o uznaniu w imieniu Wspólnoty poprawki do konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczama i usuwania (unieszkodliwiania) odpadów niebezpiecznych, jak postanowiono w decyzji III/1 Konferencji Państw - Stron Konwencji
OJ L 272 04.10.1997 p.45
Pierwsze dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji
85/469/EEC z 22 lipca 1985 o dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywy Rady 84/631/EEC
Communication 87/C 64/03 w sprawie Dyrektywy Rady 84/631/EEC z 6 grudnia 1984
Official Journal
L 272 , 12/10/1985 P. 0001 - 0020
Pierwsza nowelizacja
- Dyrektywa Rady 86/279/EEC z 12 czerwca 1986 nowelizująca Dyrektywę 84/631/EEC
drugie dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji
87/112/EEC z 23 grudnia 1986 o drugim dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy Rady 84/631/EEC o nadzorze i kontroli w granicach Wspólnoty Europejskiej Transgranicznych przewozów odpadów niebezpiecznych
Official Journal L 048 , 17/02/1987 P. 0031 - 0032
- Rezolucja Rady 89/C 9/01 z 21 grudnia 1988 o transgranicznym przemieszczaniu odpadów niebezpiecznych do krajów trzecich
OJ C 009, 12.01.1989 p.l
- Zarządzenie Rady 259/93/EEC z 1 lutego 1993 o nadzorze i kontroli w granicach Wspólnoty Europejskiej i poza nią przewozów odpadów (znowelizowane rozporządzeniem Rady 97/120/WE oraz decyzją Komisji 99/816/WE)
OJ L 030 06.02.1993 p.l
pierwsza poprawka
- Propozycja Zarządzenia Rady (EC) (95/C 164/05) nowelizująca Zarządzenie Rady 259/93/EEC
- Zarządzenie Rady 93/98/EEC z 1 lutego 1993 o przyjęciu w imieniu Wspólnoty Konwencji o nadzorze i kontroli w Transgranicznych przewozów odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianiu (Konwencja Bazylejska)
- Zarządzenie Komisji 94/575/EC z 20 lipca 1994 określające procedury kontroli na podstawie Zarządzenia Rady 259/93/EEC dotyczących określonych przewozów odpadów do określonych państw spoza OECD
- Zarządzenie Komisji 94/721/EC z 21 października 1994 o dostosowaniu na podstawie art. 42(3) Aneksów II, III i IV do Zarządzenia Rady 259/93/EEC o nadzorze i kontroli przywozów i wywozów odpadów przez granice i w granicach Wspólnoty Europejskiej
- Rozporządzenie Rady 1420/1999/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury stosowane do przesyłania niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów nie będących członkami OECD znowelizowane rozporządzeniami Komisji:1208/2000, 2630/2000,1800/2001 i 2243/2001
OJ L 16, 01.07.1999 p.6
- Rozporządzenie Komisji
1547/1999/CE z dnia 12 lipca 1999 r. określające procedury kontrolne według rozporządzenia Rady 259/93/EWG stosowane do przesyłania niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów, do których nie ma zastosowania Decyzja OECD C(92)39 final
znowelizowane rozporządzeniami Komisji: 334/2000, 354/2000,1208/2000,1552/2000, 1800/2001 i 2243/2001
Official Journal
L 185, 17.07.1999 p.l

Pojazdy wycofane z eksploatacji ("wraki samochodowe")
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. W sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
OJ L 269 21.10.2000 p. 34
- Decyzja Komisji 2002/151/WE z dnia 19 lutego 2002 r. O minimalnych wymagań dla certyfikatu zniszczenia wydawanego zgodnie z art. 5(3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
OJ L50 21.2.2002 p. 94

Odpady ze statków
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2000/59/CE z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie urządzeń portowych do przyjmowania odpadów ze statków i pozostałości ładunku
Official Journal
L 332 28.12.2000 p. 81

odpadowe oleje
- Zarządzenie Komisji 94/774/EC z 24 listopada 1994 w sprawie wzoru noty konsygnacyjnej w związku z Zarządzeniem Rady 259/93/EEC o nadzorze i kontroli przez granice i w granicach Wspólnoty Europejskiej przywozów i wywozów odpadowych olejów oraz ich utylizacji
OJ L 310, 03.12.1994 p.70
- Dyrektywa Rady 75/439/EEC z 16 czerwca 1975 o utylizacji odpadowych olejów
- Dyrektywa Rady 87/101/EEC z 22 grudnia 1986 nowelizująca Dyrektywę Rady 75/439/EEC
- Dyrektywa Rady 91/692/EWG nowelizująca Dyrektywę Rady 75/439/EEC
- Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 2000/76/WE nowelizująca Dyrektywę Rady 75/439/EEC

Neutralizacja i utylizacja osadów ściekowych
- Zarządzenie Rady 77/651/EEC z 27 września 1977 o przyjęciu Zintegrowanego Projektu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w dziedzinie neutralizacja i utylizacja osadów ściekowych
- Zarządzenie Rady 81/1063/EEC z 15 grudnia 1981 w sprawie przyjęcia przez Wspólnotę - COST - zespołu porozumień o przyjęciu Zintegrowanego Projektu w dziedzinie neutralizacja i utylizacja osadów ściekowych (COST Project 68ter)
- Dyrektywa Rady 86/278/EEC z 12 czerwca 1986 o ochronie środowiska, a w szczególności gleby w przypadkach kiedy osady ściekowe są zużywane w rolnictwie znowelizowana dyrektywą Rady 91/692/EWG
OJ L 181 04.07.1986 p.6
- opinia Komitetu Społeczno-Gospodarczego
2001/C 14/26 o rewizji Dyrektywy Rady 86/278/EEC o ochronie środowiska, a w szczególności gleby w przypadkach kiedy osady ściekowe są zużywane w rolnictwie
Official Journal
C 14, 16.1.2001 P. 141-150

Odpady z produkcji dwutlenku tytanu
- Dyrektywa Rady 78/176/EEC z 20 lutego 1978 o odpadach z produkcji dwutlenku tytanu
OJ L 054 25.02.1978 p.l9
- Dyrektywa Rady 83/29/EEC z 24 stycznia 1983 nowelizująca Dyrektywa Rady 78/176/EEC
- Dyrektywa Rady 82/883/EEC z 3 grudnia 1982 o procedurach nadzoru i monitoringu środowiska pod względem oddziaływania odpadów z produkcji dwutlenku tytanu
- Dyrektywa Rady 89/428/EEC z 21 czerwca 1989 o procedurach harmonizacji programów zmniejszenia i ewentualnej eliminacji zanieczyszczeń pochodzących z oddziaływania odpadów z produkcji dwutlenku tytanu
- Dyrektywa Rady 92/112/EEC z 15 grudnia 1992 o procedurach nadzoru i monitoringu środowiska pod względem oddziaływania odpadów z produkcji dwutlenku tytanu
OJ L 409 31.12.1992 p.l 1

unieszkodliwianie PCB
- Dyrektywa Rady 76/403/EEC z 6 kwietnia 1976 o unieszkodliwianiu wielochlorowanych dwufenyli i wielochlorowanych terfenyli
- Dyrektywa Rady
96/59/EC z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania (usuwania) polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)
OJ L 243 24.09.1996 p.31
- Decyzja Komisji 2001/68/WE z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiająca dwie referencyjne metody pomiaru PCB zgodnie z art.10(a) dyrektywy Rady 96/59/WE w sprawie unieszkodliwiania (usuwania) polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (OJ L 023 25.01.2001 p.31).

Powtórne użycie i recykling odpadowego papieru
- Rekomendacja Rady 81/972/EEC z 3 grudnia 1981 w sprawie powtórnego użycia odpadowego papieru i użycia papieru z recyklingu

pojemniki do płynów dla konsumpcji przez ludzi
- Dyrektywa Rady 85/339/EEC z 27 czerwca 1985 w sprawie pojemników do płynów dla konsumpcji przez ludzi

odpady opakowaniowe
- Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 94/62/EC z 20 grudnia 1994 o pakowaniu i odpadach opakowaniowych
OJ L 365 31.12.1994 p.10
- Decyzja Komisji 97/129/WE z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiająca system identyfikacji materiałów opakowaniowych podjęta stosownie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
OJ L 050 20.02.1997 p.28
- Decyzja Komisji 97/138/WE z dnia 3 lutego 1997 r. ustanawiająca wzory formularzy bazy danych podjęta stosownie do dyrektywy Parlamentu Europej skiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
OJ L 052 22.02.1997 p.22
- Decyzja Komisji 1999/177/WE z dnia 8 lutego 1999 r. ustanawiająca warunki odstępstw od wymogów dotyczących stężeń metali ciężkich w odniesieniu do skrzynek i palet wykonanych z tworzyw sztucznych - ustanowionych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
OJ L 056 04.03.1999 p.47
- Decyzja Komisji 2001/171/WE z dnia 19 lutego 2001 r. ustanawiająca warunki odstępstw od wymogów dotyczących stężeń metali ciężkich w odniesieniu do opakowań szklanych - ustanowionych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
OJ L 062 02.03.2001 p.20
- Decyzja Komisji 2001/524/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. dotycząca publikacji referencji dla norm EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 w Oficjalnym Dzienniku Wspólnot Europejskich w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
OJ L 190 12.07.2001 p.21

baterie i akumulatory
- Dyrektywa Rady 91/157/EEC z 18 Marca 1991 o bateriach i akumulatorach zawierających określone niebezpieczne substancje
OJ L 078 26.03.1991 p.38
- Dyrektywa Komisji 93/86/EWG z dnia 4 października 1993 przystosowująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady 91/157/EEC o bateriach i akumulatorach zawierających określone niebezpieczne substancje
(OJ L 264 23.10.1993 p.51).
- Dyrektywa Komisji 98/101/EC z 22 grudnia 1998 przystosowująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady 91/157/EEC o bateriach i akumulatorach zawierających określone niebezpieczne substancje (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 001, 05/01/1999 p. 0001 - 0002

- Propozycja 2000/C 365 E/12 z 28 lipca 2000 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (COM(2000) 347 final 2000/0158(COD)) (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal
C 365, 19.12.2000 p. 0184 - 0194
- Propozycja 2000/C 365 E/13 z 28 lipca 2000 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania określonych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (COM(2000) 347 final 2000/0159(COD)) (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal
C 365, 19.12.2000 p. 0195 - 0197

 

Rezolucja Komitetu Konsultacyjnego ECSC w sprawie klasyfikacji złomu
OJ C 356 22.11.1997 p.8

Propozycja w sprawie wysypisk odpadów
- Znowelizowana propozycja Dyrektywy Rady w sprawie wysypisk odpadów (COM/99J 275 final 10 June 1993)

wysypiska odpadów
Dyrektywa Rady
99/31/CE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (tłumaczenie)
Official Journal
L 182, 16.07.1999 p.l

IV. Niebezpieczne substancje: Chemikalia

Klasyfikacja, pakowanie i oznaczanie niebezpiecznych substancji: Chemikaliów
- Dyrektywa Rady 67/548/EEC z 27 czerwca 1967 o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
drugie dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 79/370/EEC z 30 stycznia 1979 o drugim dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 088, 07/04/1979 p. 0001 - 0069
trzecie dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 81/957/EEC z 23 października 1981 o trzecim dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 351, 07/12/1981 p. 0005 - 0015
czwarte dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 82/232/EEC z 25 Marca 1982 o czwartym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 106, 21/04/1982 p. 0018 - 0019
piąte dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 83/467/EEC z 29 lipca 1983 o piątym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 257, 16/09/1983 p. 0001 - 0033
szóste dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 84/449/EEC z 25 kwietnia 1984 o szóstym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 251, 19/09/1984 p. 0001 - 0223
siódme dostosowanie do postępu technicznego
- siódma Dyrektywa Komisji 86/431/EEC z 24 czerwca 1986 o dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 247, 01/09/1986 p. 0001 - 0041
ósme dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 87/432/EEC z 3 sierpnia 1987 o ósmym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 239, 21/08/1987 p. 0001 - 0020
dziewiąte dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 88/302/EEC z 18 listopada 1987 o dziewiątym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 133, 30/05/1988 p. 0001 - 0002
dziesiąte dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 88/490/EEC z 22 lipca 1988 o dziesiątym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 259, 19/09/1988 p. 0001 - 0024
jedenaste dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 90/517/EEC z 9 października 1990 o jedenastym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 287, 19/10/1990 p. 0037 - 0038
dwunaste dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 91/325/EEC z 1 Marca 1991 o dwunastym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 180, 08/07/1991 p. 0001 - 0078
trzynaste dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 91/326/EEC z 5 Marca1991 o trzynastym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 180, 08/07/1991 p. 0079 - 0080
czternaste dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 91/410/EEC z 22 lipca 1991 o czternastym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 228, 17/08/1991 p. 0067 - 0068
piętnaste dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 91/632/EEC z 28 października 1991 o piętnastym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 338, 10/12/1991 p. 0023 - 0024
szesnaste dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 92/37/EEC of 30 kwietnia 1992 o szesnastym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 154, 05/06/1992 p. 0030 - 0031
siedemnaste dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 92/69/EEC z 31 lipca 1992 o siedemnastym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 383, 29/12/1992 p. 0113 - 0235
osiemnaste dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 93/21/EEC z 27 kwietnia 1993 o osiemnastym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 110, 04/05/1993 p. 0020 - 0021
dziewiętnaste dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 93/72/EEC z 1 września 1993 o dziewiętnastym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 258, 16/10/1993 p. 0029 - 0030
dwudzieste dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 93/101/EEC z 11 listopada 1993 o dwudziestym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
dwudzieste drugie dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 96/54/EC z 30 lipca 1996 o dwudziestym drugim dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 248, 30/09/1996 p. 0001 - 0230
Pierwsza nowelizacja
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/56/EC z 3 września 1996 o nowelizacji dyrektywy Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
Official Journal L 236, 18/09/1996 p. 0035 - 0035
dwudzieste trzecie dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 97/69/EC z 5 grudnia 1997 o dwudziestym trzecim dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 343, 13/12/1997 p. 0019 - 0024
dwudzieste czwarte dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 98/73/EC z 18 września 1998 o dwudziestym czwartym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 305, 16/11/1998 p. 0001 - 0181
dwudzieste piąte dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 98/98/EC z 15 grudnia 1998 o dwudziestym piątym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 355, 30/12/1998 p. 0001 - 0624
Szósta nowelizacja
- Dyrektywa Rady 79/831/EEC z 18 września 1979 o szóstej nowelizacji Dyrektywy Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
siódma nowelizacja
- Dyrektywa Rady 92/32/EEC z 30 kwietnia 1992 o siódmej nowelizacji Dyrektywy Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji
- Dyrektywa Komisji 93/105/EEC z 29 listopada 1993 o wydaniu Aneksu VIl D zawierajacego informacje wymagane do dokumentacji technicznej związanej z art. 12 siódmej nowelizacji Dyrektywy Rady 67/548/EEC
- Dyrektywa Komisji
2001/59/EC z 6 sierpnia 2001 o dwudziestym ósmym dostosowaniu do postępu technicznego - Dyrektywa Rady 67/548/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji (tekst uzgodniony z EEA)
Zasady oceny ryzyka
- Dyrektywa Komisji 93/67/EEC z 20 lipca 1993 o ustanowieniu zasad oceny ryzyka dla ludzi i środowiska ze strony substancji wymienionych w Dyrektywie Rady 67/548/EEC
- propozycja (COM(93) 638 final, COD 480, Brussels, 21 December 1993; COM(94) 103 final, 12 April 1994) dla Parlamentu Europejskiego I Rady Dyrektywy o klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych substancji - tekst jednorodny (prezentowany przez Komisję)

klasyfikacja, pakowanie i oznaczania niebezpiecznych preparatów
- Dyrektywa Rady 88/379/EEC z 7 czerwca 1988 o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych państw Wspólnoty dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych preparatów
pierwsze dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 89/179/EEC z 22 lutego 1989 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy Rady 88/379/EEC
- Dyrektywa Komisji 90/35/EEC z 19 grudnia 1989 definiująca zgodnie z art. 6 Dyrektywy Rady 88/379/EEC kategorie preparatów, których opakowania muszą być zamykane w sposób zabezpieczający przed dostępem dla dzieci i/lub posiadać naklejkę z ostrzeżeniem o zagrożeniu
drugie dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 90/492/EEC z 5 września 1990 o drugim dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy Rady 88/379/EEC
trzecie dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 93/18/EEC z 5 kwietnia 1993 o trzecim dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy Rady 88/379/EEC
- Dyrektywa Komisji 91/115/EEC z 5 Marca 1991 o definicji i wykazie szczegółowych zarządzeń względem systemu informacji specjalnej o niebezpiecznych preparatach wymaganego zgodnie z art. 10 Dyrektywy Rady 88/379/EEC
- Zalecenia Komisji 92/214/EEC z 3 Marca 1992 w sprawie informacji, która musi być dostarczana przez osobę odpowiedzialną za wprowadzenie niebezpiecznego preparatu na rynek pomimo klauzuli tajemnicy o nazwie chemicznej substancji
- Dyrektywa Komisji 93/112/EEC z 10 grudnia 1993 nowelizująca Dyrektywę Komisji 91/115/EEC z 5 Marca 1991 o definicji i wykazie szczegółowych zarządzeń względem systemu informacji specjalnej o niebezpiecznych preparatach wymaganego zgodnie z art. 10 Dyrektywy Rady 88/379/EEC
- Stanowisko Wspólne (EC) No 54/98 przyjęte przez Komisję w 24 września 1998 w sprawie przyjęcia dyrektywy 98/.../EC Parlamentu Europejskiego I Rady o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych państw Wspólnoty dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych preparatów
Official Journal C 360 , 23/11/1998 p. 0001

Ograniczenie handlu I użytkowania określonych substancji niebezpiecznych
- Dyrektywa Rady 76/769/EEC z 27 lipca 1976 o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych państw Wspólnoty dotyczących ograniczenia handlu I użytkowania określonych substancji niebezpiecznych
Official Journal
L 262, 27.9.1976, p. 201
pierwsza poprawka
- Dyrektywa Rady 79/663/EEC z 24 lipca 1979 uzupełniająca Dyrektywę Rady 76/769/EEC
druga poprawka: benzen
- Dyrektywa Rady 82/806/EEC z 22 listopada 1982 uzupełniająca po raz drugi Dyrektywę Rady 76/769/EEC (benzen)
trzecia poprawka: PCT
- Dyrektywa Rady 82/828/EEC z 3 grudnia 1982 uzupełniająca po raz trzeci Dyrektywę Rady 76/769/EEC (PCT)
czwarta poprawka
- Dyrektywa Rady 83/264/EEC z 16 Maja 1983 uzupełniająca po raz czwarty Dyrektywę Rady 76/769/EEC (używanie określonych substancji w towarach tekstylnych)
piąta poprawka: azbest
- Dyrektywa Rady 83/478/EEC z 19 września 1983 uzupełniająca po raz piąty Dyrektywę Rady 76/769/EEC (azbest)
szósta poprawka: PCB i PCT
- Dyrektywa Rady 85/467/EEC z 1 października 1985 uzupełniająca po raz szósty Dyrektywę Rady 76/769/EEC (PCB i PCT)
siódma poprawka: azbest
- Dyrektywa Rady 85/610/EEC z 20 grudnia 1985 uzupełniająca po raz siódmy Dyrektywę Rady 76/769/EEC (azbest)
ósma poprawka: procedura wdrożenia
- Dyrektywa Rady 89/677/EEC z 21 grudnia 1989 uzupełniająca po raz ósmy Dyrektywę Rady 76/769/EEC
OJ L 398, 30.12.1989, p. 19
- Dyrektywa Rady 89/678/EEC z 21 grudnia 1989 uzupełniająca Dyrektywę Rady 76/769/EEC (procedura wdrożenia)
dziewiąta poprawka
- Dyrektywa Rady 91/173/EEC z 21 Marca 1991 uzupełniająca po raz dziewiąty Dyrektywę Rady 76/769/EEC
- Decyzja Rady 94/788/EEC z 14 września 1994 w sprawie zakazu PCP proponowanego przez Republikę Federalną Niemiec
dziesiąta poprawka: kadm
- Dyrektywa Rady 91/338/EEC 18 czerwca 1991 uzupełniająca po raz dziesiąty Dyrektywę Rady 76/769/EEC (kadm)
jedenasta poprawka : Ugilec 121 lub 21, 141 i OBBT zamienniki PCB
- Dyrektywa Rady 91/339/EEC z 18 czerwca 1991 uzupełniająca po raz jedenasty Dyrektywę Rady 76/769/EEC
szesnasta poprawka
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/56/EC z 20 października 1997 o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych państw Wspólnoty dotyczących ograniczenia handlu I użytkowania określonych substancji niebezpiecznych
Official Journal L 333, 04/12/1997 p. 0001 - 0084
- Stanowisko Wspólne (EC) No 2/1999 przyjęte przez Komisję 14 grudnia 1998 o aprobowaniu Dyrektywy 1999/.../EC Parlamentu Europejskiego i Rady nowelizującej po raz siedemnasty dyrektywę Rady 76/769/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych państw Wspólnoty dotyczących ograniczenia handlu I użytkowania określonych preparatów i substancji niebezpiecznych
Official Journal C 018, 22/01/1999 p. 0043 - 0046
Pierwsze dostosowanie do postępu technicznego: azbest
- Dyrektywa Komisji 91/659/EEC z 3 grudnia 1991 o dostosowaniu do postępu technicznego aneksu I do dyrektywy Rady 76/769/EEC (azbest)
dwunasta poprawka: nikiel
- Dyrektywa Komisji 94/27/EEC z 30 czerwca 1994 uzupełniająca po raz dwunasty Dyrektywę Rady 76/769/EEC
trzynasta poprawka: substancje palne w aerozolach
- Dyrektywa Komisji 94/48/EEC z 7 grudnia 1994 uzupełniająca po raz trzynasty Dyrektywę Rady 76/769/EEC
drugie dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 96/55/EC z 4 września 1996 o drugim dostosowaniu do postępu technicznego aneksu I do dyrektywy Rady 76/769/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych państw Wspólnoty dotyczących ograniczenia handlu I użytkowania określonych preparatów i substancji niebezpiecznych (rozpuszczalniki chlorowane) (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 231, 12/09/1996 p. 0020 - 0021
trzecie dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 97/10/EC z 26 lutego 1997 o trzecim dostosowaniu do postępu technicznego aneksu I do dyrektywy Rady 76/769/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych państw Wspólnoty dotyczących ograniczenia handlu I użytkowania określonych preparatów i substancji niebezpiecznych (CMR) (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 068, 08/03/1997 p. 0024 - 0026
czwarte dostosowanie do postępu technicznego
- Dyrektywa Komisji 97/64/EC z 10 listopada 1997 o czwartym dostosowaniu do postępu technicznego aneksu I do dyrektywy Rady 76/769/EEC o ujednoliceniu praw, zarządzeń i decyzji administracyjnych państw Wspólnoty dotyczących ograniczenia handlu I użytkowania określonych preparatów i substancji niebezpiecznych (nafta do lamp) (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 315, 19/11/1997 p. 0013 - 0014
czternasta poprawka: CMR, Kreozot, rozpuszczalniki chlorowane
- Dyrektywa Komisji 94/60/EEC z 20 grudnia 1994 uzupełniająca po raz czternasty Dyrektywę Rady 76/769/EEC
piętnasta poprawka
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/16/EC z 10 kwietnia 1997 uzupełniająca po raz piętnasty Dyrektywę Rady 76/769/EEC o ograniczenia handlu I użytkowania określonych preparatów i substancji niebezpiecznych
Official Journal L 116, 06/05/1997 p. 0031 - 0032
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/43/EC z 25 Maja 1999
Official Journal L 166 87 1.7.1999
- Dyrektywa Komisji 1999/51/EC z 26 Maja 1999
Official Journal L 142 22 5.6.1999
- Dyrektywa Komisji 1999/77/EC z 26 czerwca 1999
Official Journal L 207 18 6.8.1999
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/41/EC z 19 czerwca 2001
Official Journal L 194 36 18.7.2001
- Dyrektywa Komisji 2001/90/EC z 26 października 2001
Official Journal L 283 41 27.10.2001
- Dyrektywa Komisji 2001/91/EC z 29 października 2001
Official Journal L 286 27 30.10.2001

Baterie i akumulatory
- Dyrektywa Rady 91/157/EEC z 18 Marca 1991 o bateriach i akumulatorach zawierających określone substancje niebezpieczne
- Dyrektywa Komisji 93/86/EEC o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy Rady 91/157/EEC o bateriach i akumulatorach zawierających określone substancje niebezpieczne

zagrożenia ze strony dużych wypadków
- Dyrektywa Rady 82/501/EEC z 24 czerwca 1982 o zagrożeniach ze strony określonych aktywności przemysłowych (dyrektywa Seveso)
- Dyrektywa Rady 87/216/EEC z 19 Marca 1987 nowelizująca Dyrektywę Rady 82/501/EEC o zagrożeniach ze strony określonych aktywności przemysłowych
- Dyrektywa Rady 88/610/EEC z 24 września 1988 nowelizująca Dyrektywę Rady 82/501/EEC o zagrożeniach ze strony określonych aktywności przemysłowych
- Propozycja Komisji 94/4 final z 26 stycznia 1994 o zapobieganiu zagrożeniom ze strony dużych wypadków przemysłowych z udziałem niebezpiecznych substancji (COMAH) (COM(94) 4 final)
- Dyrektywa Rady 96/82/EC z 9 grudnia 1996 o zapobieganiu zagrożeniom ze strony dużych wypadków przemysłowych z udziałem niebezpiecznych substancji (dyrektywa Seveso II)
Official Journal L 010, 14/01/1997 p. 0013 - 0033

Pestycydy: klasyfikacja, pakowanie I oznaczanie
- Dyrektywa Rady 78/631/EEC z 26 czerwca 1978 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych preparatów (pestycydów)
pierwsza poprawka
- Dyrektywa Komisji 84/291/EEC z 18 kwietnia 1984 dostosowująca dyrektywę Rady 78/631/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych preparatów (pestycydów)
Official Journal L 144, 30/05/1984 p. 0001 - 0009
Pierwsza nowelizacja
- Dyrektywa Rady 81/187/EEC z 26 Marca 1981 nowelizująca dyrektywę Rady 78/631/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznaczania niebezpiecznych preparatów (pestycydów)
Official Journal L 088, 02/04/1981 p. 0029 - 0030
- decyzja Komisji 78/436/EEC z 21 kwietnia 1978 o utworzeniu Naukowego Komitetu do spraw pestycydów

Środki ochrony roślin: zakazy, stosowanie i sprzedaż
- Dyrektywa Rady 79/117/EEC z 21 grudnia 1978 o zakazie sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających określone substancje aktywne
- Dyrektywa Rady 79/117/EEC z 15 lipca 1991 o zakazie sprzedaży środków ochrony roślin
pierwsza poprawka do aneksu
- Dyrektywa Komisji 83/131/EEC z 14 Marca 1983 uzupełniająca aneks do Dyrektywy Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających określone substancje aktywne
Official Journal L 091, 09/04/1983 p. 0035 - 0035
druga poprawka do aneksu
- Dyrektywa Komisji 85/298/EEC z 22 Maja 1985 uzupełniająca po raz drugi aneks do Dyrektywy Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających określone substancje aktywne
Official Journal L 154, 13/06/1985 p. 0048 - 0048
Pierwsza nowelizacja
- Dyrektywa Rady 86/214/EEC z 26 Maja 1986 nowelizująca Dyrektywę Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających określone substancje aktywne
Official Journal L 152, 06/06/1986 p. 0045 - 0045
druga nowelizacja
- Dyrektywa Rady 86/355/EEC z 21 lipca 1986 nowelizująca po raz drugi Dyrektywę Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających określone substancje aktywne
Official Journal L 212, 02/08/1986 p. 0033 - 0034
nowelizacja aneksu
- Dyrektywa Rady 87/181/EEC z 9 Marca 1987 nowelizująca aneks do Dyrektywy Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających określone substancje aktywne
Official Journal L 071, 14/03/1987 p. 0033 - 0033
trzecia poprawka do aneksu
- Dyrektywa Komisji 87/477/EEC z 9 września 1987 uzupełniająca po raz trzecianeks do Dyrektywy Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających określone substancje aktywne
Official Journal L 273, 26/09/1987 p. 0040 - 0040
czwarta poprawka do aneksu
- Dyrektywa Komisji 90/335/EEC z 7 czerwca 1990 uzupełniająca po raz czwarty aneks do Dyrektywy Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających określone substancje aktywne
Official journal L 162, 28/06/1990 P. 0037 - 0037
nowelizacja aneksu
- Dyrektywa Rady 90/533/EEC z 15 października 1990 nowelizująca aneks do Dyrektywy Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających określone substancje aktywne
Official Journal L 296, 27/10/1990 p. 0063 - 0063
piąta poprawka do aneksu
- Dyrektywa Komisji 91/188/EEC z 19 Marca 1991 uzupełniająca po raz piąty aneks do Dyrektywy Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających określone substancje aktywne
Official Journal L 092, 13/04/1991 p. 0042 - 0042
trzecia nowelizacja
- Dyrektywa Komisji 93/71/EEC z 27 lipca 1993 nowelizująca po raz trzeci Dyrektywę Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży środków ochrony roślin
Official Journal L 221, 31/08/1993 p. 0027 - 0036
czwarta nowelizacja
- Dyrektywa Komisji 94/37/EC z 22 lipca 1994 nowelizująca po raz czwarty Dyrektywę Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży środków ochrony roślin
Official Journal L 194, 29/07/1994 p. 0065 - 0081
piąta nowelizacja
- Dyrektywa Komisji 95/35/EC z 14 lipca 1995 nowelizująca po raz piąty Dyrektywę Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży środków ochrony roślin
Official Journal L 172, 22/07/1995 p. 0006 - 0007
szósta nowelizacja
- Dyrektywa Komisji 95/36/EC z 14 lipca 1995 nowelizująca po raz szósty Dyrektywę Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży środków ochrony roślin
Official Journal L 172, 22/07/1995 p. 0008 - 0020
siódma nowelizacja
- Dyrektywa Komisji 96/12/EC z 8 Marca 1996 nowelizująca po raz siódmy Dyrektywę Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży środków ochrony roślin
Official Journal L 065, 15/03/1996 p. 0020 - 0037
ósma nowelizacja
- Dyrektywa Komisji 96/46/EC z 16 lipca 1996 nowelizująca po raz ósmy Dyrektywę Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży środków ochrony roślin (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 214, 23/08/1996 p. 0018 - 0024
dziewiąta nowelizacja
- Dyrektywa Komisji 96/68/EC z 21 października 1996 nowelizująca po raz dziewiąty Dyrektywę Rady 79/117/EEC o zakazie sprzedaży środków ochrony roślin (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 277, 30/10/1996 p. 0025 - 0034
- Zarządzenie Komisji 3600/92/EEC z 11 grudnia 1992 ustanawiające zasady wdrożenia pierwszego programu roboczego dla realizacji przewidzianej w Dyrektywie Rady 93/71/EEC nowelizującej Dyrektywę Rady 79/117/EEC
- Zarządzenie Komisji 933/94/EC z 27 kwietnia 1994 o wykazie substancji aktywnych w środkach ochrony roślin i o zobowiązaniu Państw Wspólnoty do raportowania wdrożenia zarządzenia Komisji 3600/92/EEC
- Dyrektywa Rady 97/57/EC z 22 września 1997 o wydaniu aneksu VI do Dyrektywy 91/414/EEC o sprzedaży środków ochrony roślin
Official Journal L 265, 27/09/1997 p. 0087 - 0109
- Dyrektywa Komisji 94/79/EEC z 21 grudnia 1994 nowelizująca Dyrektywę 91/414/EEC
- Zarządzenie Komisji 95/276/EEC z 13 lipca 1995 w sprawie wycofania zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające ferbam lub azinphas-ethyl jako substancje aktywne

Pozostałości pestycydów w owocach i warzywach
- Dyrektywa Rady 76/895/EEC z 25 września 1976 w sprawie ustalenia maksymalnych stężeń pestycydów w i na owocach i warzywach (dyrektywa ramowa)
pierwsza poprawka do Aneksu II
- Dyrektywa Komisji 80/428/EEC z 28 Marca 1980 uzupełniająca Aneks II do Dyrektywy Rady 76/895/EEC w sprawie ustalenia maksymalnych stężeń pestycydów w i na owocach i warzywach
Official Journal L 102, 19/04/1980 p. 0026 - 0026
druga poprawka do Aneksu II
- Dyrektywa Rady 81/36/EEC z 9 lutego 1981 uzupełniająca Aneks II do Dyrektywy 76/895/EEC w sprawie ustalenia maksymalnych stężeń pestycydów w i na owocach i warzywach
Official Journal L 046, 19/02/1981 p. 0033 - 0034
trzecia poprawka do Aneksu II
- Dyrektywa Rady 82/528/EEC z 19 lipca 1982 uzupełniająca Aneks II do Dyrektywy 76/895/EEC w sprawie ustalenia maksymalnych stężeń pestycydów w i na owocach i warzywach
Official Journal L 234, 09/08/1982 p. 0001 - 0004
czwarta poprawka do Aneksu II
- Dyrektywa Rady 88/298/EEC z 16 Maja 1988 uzupełniająca Aneks II do Dyrektywy 76/895/EEC w sprawie ustalenia maksymalnych stężeń pestycydów w i na owocach i warzywach
Official Journal L 126, 20/05/1988 p. 0053 - 0054
piąta poprawka do Aneksu II
- Dyrektywa Rady 89/186/EEC z 6 Marca 1989 uzupełniająca Aneks II do Dyrektywy 76/895/EEC w sprawie ustalenia maksymalnych stężeń pestycydów w i na owocach i warzywach
Official Journal L 066, 10/03/1989 p. 0036 - 0036
szósta poprawka do Aneksu II
- Dyrektywa Rady 93/58/EEC z 29 czerwca 1993 uzupełniająca Aneks II do Dyrektywy 76/895/EEC w sprawie ustalenia maksymalnych stężeń pestycydów w i na owocach i warzywach i uzupełniająca Aneks do Dyrektywy 90/642/EEC w sprawie ustalenia maksymalnych stężeń pestycydów w i na określonych produktach wytworzonych z roślin, w tym owoców i warzyw, i upoważniająca do ustanowienia pierwszej listy stężeń maksymalnych
Official Journal L 211, 23/08/1993 p. 0006 - 0039
siódma poprawka do Aneksu II
- Dyrektywa Rady 96/32/EC z 21 Maja 1996 uzupełniająca Aneks II do Dyrektywy 76/895/EEC w sprawie ustalenia maksymalnych stężeń pestycydów w i na owocach i warzywach i uzupełniająca Aneks do Dyrektywy 90/642/EEC w sprawie ustalenia maksymalnych stężeń pestycydów w i na określonych produktach wytworzonych z roślin, w tym owoców i warzyw, i upoważniająca do ustanowienia pierwszej listy stężeń maksymalnych
Official Journal L 144, 18/06/1996 p. 0012 - 0034
- Dyrektywa (ramowa) Rady 90/642/EEC z 27 listopada 1990 w sprawie ustalenia obligatoryjnych maksymalnych stężeń zanieczyszczeń pestycydami (MRL) w i na owocach i warzywach
- Dyrektywa Rady 95/61/EC z 29 listopada 1995 uzupełniająca Aneks II do Dyrektywy 90/642/EEC w sprawie ustalenia maksymalnych stężeń pestycydów w i na określonych produktach wytworzonych z roślin, w tym owoców i warzyw
Official journal L 292, 07/12/1995 P. 0027 - 0030
- Dyrektywa Rady 94/30/EC z 23 czerwca 1994 uzupełniająca Aneks II do Dyrektywy 90/642/EEC w sprawie ustalenia maksymalnych stężeń pestycydów w i na określonych produktach wytworzonych z roślin, w tym owoców i warzyw, i upoważniająca do ustanowienia listy stężeń maksymalnych
Official Journal L 189, 23/07/1994 p. 0070 - 0083
- Dyrektywa Rady 95/38/EEC z 17 lipca 1995 uzupełniająca Aneks I i Aneks II do Dyrektywy 90/642/EEC
- Upoważnienie 19 kwietnia 1995 EFTA jako Instucji Nadzoru do koordynowania programu inspekcji w 1995 sprawdzających realizacji zarządzeń o maksymalnych stężeniach pestycydów w i na określonych produktach wytworzonych z roślin, w tym owoców i warzyw

Limity na pozostałości w roślinach zbożowych
- Dyrektywa Rady 86/362/EEC z 24 lipca 1986 ustalająca maksymalne stężenia pozostałości w roślinach zbożowych
- Dyrektywa Rady 86/363/EEC z 24 lipca 1986 ustalająca maksymalne stężenia pozostałości pestycydów w i na żywności pochodzenia zwierzęcego
- Dyrektywa Rady 93/57/EEC z 29 czerwca 1993 uzupełniająca Aneksy do Dyrektywy 86/362/EEC
- Dyrektywa Rady 95/39/EEC z 17 lipca 1995 uzupełniająca Aneksy do Dyrektyw 86/362/EEC i 86/363/EEC
- Dyrektywa Rady 94/29/EC z 23 czerwca 1994 uzupełniająca Aneksy do Dyrektyw 86/362/EEC i 86/363/EEC
Official journal L 189, 23/07/1994 P. 0067 - 0069
- Dyrektywa Rady 96/33/EC z 21 Maja 1996 uzupełniająca Aneksy do Dyrektyw 86/362/EEC i 86/363/EEC
Official Journal L 144, 18/06/1996 p. 0035 - 0038
- Dyrektywa Rady 97/41/EC z 25 czerwca 1997 uzupełniająca Aneksy do Dyrektyw 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC i 90/642/EEC w odniesieniu do ustalenia maksymalnych stężeń pozostałości pestycydów na i w, odpowiednio, owocach i warzywach, roślinach zbożowych i żywności pochodzenia zwierzęcego, i określonych produktach wytworzonych z roślin, w tym owoców i warzyw
Official Journal L 184, 12/07/1997 p. 0033 - 0049
- Dyrektywa Komisji 97/71/EC z 15 grudnia 1997 uzupełniająca Aneksy do Dyrektyw 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC i 90/642/EEC w odniesieniu do ustalenia maksymalnych stężeń pozostałości pestycydów na i wroślinach zbożowych i żywności pochodzenia zwierzęcego, i określonych produktach wytworzonych z roślin, w tym owoców i warzyw , odpowiednio (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 347, 18/12/1997 p. 0042 - 0044
- Dyrektywa Komisji 98/82/EC z 27 pażdziernika 1998 uzupełniająca Aneksy do Dyrektyw 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC i 90/642/EEC w odniesieniu do ustalenia maksymalnych stężeń pozostałości pestycydów na i w roślinach zbożowych i żywności pochodzenia zwierzęcego, i w określonych produktach wytworzonych z roślin, w tym owoców i warzyw , odpowiednio (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 290, 29/10/1998 p. 0025 - 0054

Pasze dla zwierząt
- Dyrektywa Rady 91/132/EEC z 4 Marca 1991 uzupełniająca Dyrektywę 74/63/EEC o niepożądanych substancjach i produktach w żywieniu zwierząt
- Dyrektywa Rady 87/519/EEC (niemal identyczna do Dyrektywy Rady 91/132/EEC)
- Dyrektywa Komisji 97/8/EC z 7 lutego 1997 nowelizująca Dyrektywę 74/63/EEC o niepożądanych substancjach i produktach w żywieniu zwierząt (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 048, 19/02/1997 p. 0022 - 0030
- Dyrektywa Komisji 96/6/EC z 16 lutego 1996 nowelizująca Dyrektywę 74/63/EEC o niepożądanych substancjach i produktach w żywieniu zwierząt (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 049, 28/02/1996 p. 0029 - 0030
- Dyrektywa Komisji 94/16/EEC z 22 kwietnia 1994 nowelizująca Dyrektywę 74/63/EEC o niepożądanych substancjach i produktach w żywieniu zwierząt
Official Journal L 104, 23/04/1994 p. 0032 - 0033
- Dyrektywa Rady 92/88/EEC z 26 października 1992 nowelizująca Dyrektywę 74/63/EEC o niepożądanych substancjach i produktach w żywieniu zwierząt
Official Journal L 321, 06/11/1992 p. 0024 - 0026
- Dyrektywa Komisji 92/63/EEC z 10 lipca 1992 nowelizująca Aneksy do Dyrektywy 74/63/EEC o niepożądanych substancjach i produktach w żywieniu zwierząt
Official journal NO. L 221, 06/08/1992 P. 0049 - 0050
- Dyrektywa Komisji 91/126/EEC z 13 lutego 1991 nowelizująca Aneksy do Dyrektywy 74/63/EEC o niepożądanych substancjach i produktach w żywieniu zwierząt
Official Journal L 060, 07/03/1991 p. 0016 - 0017
- Dyrektywa Rady 87/519/EEC z 19 października 1987 nowelizująca Dyrektywę 74/63/EEC o niepożądanych substancjach i produktach w żywieniu zwierząt
Official Journal L 321, 06/11/1992 p. 0024 - 0026
- Dyrektywa Komisji 87/238/EEC z1 kwietnia 1987 nowelizująca Aneksy do Dyrektywy 74/63/EEC o niepożądanych substancjach i produktach w żywieniu zwierząt
Official Journal L 110, 25/04/1987 p. 0025 - 0026
- Dyrektywa Rady 97/40/EC z 25 czerwca 1997 nowelizująca dyrektywę 93/113/EC w sprawie używania i sprzedaży enzymów, mikroorganizmów i ich preparatów w żywieniu zwierząt
Official Journal L 180, 09/07/1997 p. 0021 - 0021

Istniejące chemikalia
- Zarządzenie Rady 93/793/EEC z 23 Marca 1993 o ocenie i kontroli ryzyka powodowanego przez istniejące substancje
- Zarządzenie Komisji 94/91179/EEC z 25 Maja 1994 w sprawie pierwszej listy priorytetowych substancji do sprawdzenia zgodnie z zarządzeniem Rady 93/793/EEC
- Zarządzenie Komisji 94/1488/EEC z 28 czerwca 1994 ustanawiające zasady oceny ryzyka dla ludzi i środowiska ryzyka powodowanego przez istniejące substancje zgodnie z zarządzeniem Rady 93/793/EEC
- Zarządzenie Komisji (EC) No 142/97 z 27 stycznia 1997 w sprawie informowania o określonych istniejących substancjach jako sprawdzonych zgodnie z zarządzeniem Rady 93/793/EEC (tekst uzgodniony z EEA)
Official journal NO. L 025, 28/01/1997 P. 0011 - 0012
- Zarządzenie Komisji (EC) No 143/97 z 27 stycznia 1997 w sprawie trzeciej listy priorytetowych substancji do sprawdzenia zgodnie z zarządzeniem Rady 93/793/EEC (tekst uzgodniony z EEA)
Official journal NO. L 025, 28/01/1997 P. 0013 - 0014
- Zarządzenie Komisji (EC) No 2268/95 z 27 września 1995 w sprawie drugiej listy priorytetowych substancji do sprawdzenia zgodnie z zarządzeniem Rady 93/793/EEC
Official Journal L 237, 06/10/1995 p. 0008
Official journal NO. L 231, 28/09/1995 P. 0018 - 0019

Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO)
- Dyrektywa Rady 90/219/EEC z 23 kwietnia 1990 o ograniczeniu użytkowania mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)
- Dyrektywa Komisji 94/51/EEC z 7 listopada 1994 dostosowująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady 90/219/EEC o ograniczeniu użytkowania mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)
Official Journal L 297, 18/11/1994 p. 0029 - 0030
- Dyrektywa Rady 98/81/EC z 26 października 1998 nowelizująca Dyrektywę Rady 90/219/EEC o ograniczeniu użytkowania mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie
- Official Journal L 330 , 05/12/1998 p. 0013 - 0031
- Zarządzenie Komisji 91/448/EEC z 29 lipca 1991 w sprawie zaleceń wobec klasyfikacji zgodnej z art. 4 Dyrektywy Rady 90/219/EEC
- Zarządzenie Komisji 96/134/EEC z 16 stycznia 1996 nowelizujące Zarządzenie 91/448/EEC w sprawie zaleceń wobec klasyfikacji zgodnej z art. 4 Dyrektywy Rady 90/219/EEC o ograniczeniu użytkowania mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie
(tekst uzgodniony z EEA)
Official journal NO. L 031, 09/02/1996 P. 0025 - 0027
- Dyrektywa Rady 90/220/EEC z 23 kwietnia 1990 o rozmyślnym uwalnianiu do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie
- Dyrektywa Komisji 94/15/EEC dostosowująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady 90/220/EEC
- Zarządzenie Rady 91/596/EEC z 4 listopada 1991 w sprawie formatu informacji zbiorczej zgłoszenia w związku z Art. 9 Dyrektywy Rady 90/220/EEC
- Zarządzenie Komisji 94/211/EEC z 15 kwietnia 1994 nowelizujące Zarządzenie 91/596/EEC w sprawie formatu informacji zbiorczej zgłoszenia w związku z Art. 9 Dyrektywy Rady 90/220/EEC
- Zarządzenie Komisji 92/146/EEC z 1 lutego 1992 w sprawie formatu informacji zbiorczej zgłoszenia w związku z Art. 12 Dyrektywy Rady 90/220/EEC
- Zarządzenie Komisji 93/584/EEC z 22 października 1993 ustanawiająca kryteria dla uproszczonej procedury w związku z rozmyślnym uwalnianiem do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie
- Zarządzenie Komisji 94/730/EEC z 4 listopada 1994 ustanawiająca kryteria dla uproszczonej procedury w związku z rozmyślnym uwalnianiem do środowiska roślin modyfikowanych genetycznie zgodnie z art. 6(5) Dyrektywy Rady 90/220/EEC
- Zarządzenie Komisji 93/572/EEC z 19 października 1993 w sprawie wprowadzania na rynek produktów zawierających organizmy modyfikowane genetycznie zgodnie z art. 13 Dyrektywy Rady 90/220/EEC
Official journal NO. L 276, 09/11/1993 P. 0016 - 0017

Detergenty
- Dyrektywa Rady 73/404/EEC z 22 listopada 1973 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących detergentów
- Dyrektywa Rady 82/242/EEC z 31 Marca 1982 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących metod badania biodegrodawalności niejonowych detergentów i nowelizująca Dyrektywę Rady 73/404/EEC
- Dyrektywa Rady 73/405/EEC z 22 listopada 1973 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących metod badania biodegrodawalności anionowych detergentów
Official Journal L 347, 17/12/1973 p. 0053 - 0063
- Dyrektywa Rady 82/243/EEC z 31 Marca 1982 nowelizująca Dyrektywę Rady 73/405/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących metod badania biodegrodawalności anionowych detergentów
- Dyrektywa Rady 86/94/EEC z 10 Marca 1986 nowelizująca po raz drugi Dyrektywę Rady 73/404/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących detergentów
Official Journal L 080, 25/03/1986 p. 0051 - 0051
- Dyrektywa Rady 86/94/EEC z 10 Marca 1986 nowelizująca Dyrektywę 82/242/EEC

Azbest
- Dyrektywa Rady 87/217/EEC z 19 Marca 1987 o zapobieganiu i zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska przez azbest

Kadm
- Rezolucja Rady 88/C 30/01 z 25 stycznia 1988 w sprawie programu działań Wspołnoty dla zwalczania zanieczyszczenia środowiska kadmem

Ocena zagrożenia ołowiem
- Dyrektywa Rady 77/312/EEC z 29 Marca 1977 przegląd populacji biologicznej i ocena zagrożenia ołowiem

Eksport i import chemikaliów
- Zarządzenie Rady 88/1734/EEC z 16 czerwca 1988 w sprawie eksportu i importu na teren Wspólnoty określonych niebezpiecznych chemikaliów
- Zarządzenie Rady 92/2455/EEC z 23 lipca 1992 w sprawie eksportu i importu na teren Wspólnoty określonych niebezpiecznych chemikaliów
- Zarządzenie Komisji 94/41/EEC z 11 stycznia 1994 nowelizujące Aneks II do Zarządzenia Rady 92/2455/EEC z 23 lipca 1992 w sprawie eksportu i importu określonych niebezpiecznych chemikaliów
- Propozycja Zarządzenia Rady nowelizującego Aneks I do Zarządzenia Rady 92/2455/EEC w sprawie eksportu i importu określonych niebezpiecznych chemikaliów (93/C 112/20 COM(93) 120 final)
- Zarządzenie Rady (EC) No 3135/94 z 15 grudnia 1994 nowelizujące Aneks I do Zarządzenia Rady 92/2455/EEC w sprawie eksportu i importu określonych niebezpiecznych chemikaliów
Official journal NO. L 332, 22/12/1994 P. 0001 - 0003
- Zarządzenie Komisji (EC) No 1492/96 z 26 lipca 1996 nowelizujące Aneks II i Aneks III do Zarządzenia Rady 92/2455/EEC z 23 lipca 1992 w sprawie eksportu i importu określonych niebezpiecznych chemikaliów
Official journal NO. L 189, 30/07/1996 P. 0019 - 0048
- Zarządzenie Komisji (EC) No 1237/97 z 27 czerwca 1997 nowelizujące Aneks II do Zarządzenia Rady 92/2455/EEC z 23 lipca 1992 w sprawie eksportu i importu określonych niebezpiecznych chemikaliów
Official Journal L 173, 01/07/1997 p. 0037 - 0068
- Zarządzenie Komisji (EC) No 2247/98 z 13 października 1998 nowelizujące Aneks II do Zarządzenia Rady 92/2455/EEC z 23 lipca 1992 w sprawie eksportu i importu określonych niebezpiecznych chemikaliów (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 282, 20/10/1998 p. 0012 - 0054

Nawozy
- Dyrektywa Rady 76/116/EEC z 18 grudnia 1975 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących nawozów
- Dyrektywa Rady 88/183/EEC z 22 Marca 1988 nowelizująca dyrektywę Rady 76/116/EEC w odniesieniu do nawozów płynnych
Official Journal L 083, 29/03/1988 p. 0033 - 0039
- Dyrektywa Rady 89/284/EEC z 13 kwietnia 1989 uzupełniająca i nowelizująca dyrektywę Rady 76/116/EEC w odniesieniu dozawartości w nawozach wapnia, magnezu, sodu i siarki
Official Journal L 111, 22/04/1989 p. 0034 - 0038
- Dyrektywa Komisji 96/28/EC z 10 Maja 1996 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy Rady 76/116/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących nawozów (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal L 140, 13/06/1996 p. 0030 - 0031
- Dyrektywa Komisji 77/535/EEC z 22 czerwca 1977 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących metod pobierania próbek i analizy nawozów
- Dyrektywa Rady 89/530/EEC z 18 września 1989 uzupełniająca i nowelizująca dyrektywę Rady 76/116/EEC w odniesieniu do zawartości w nawozach pierwiastków śladowych boru, kobaltu, żelaza, manganu i cynku
- Dyrektywa Komisji 89/519/EEC z 1 sierpnia 1989 uzupełniająca i nowelizująca dyrektywę
77/535/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących metod pobierania próbek i analizy nawozów
Official Journal L 265, 12/09/1989 p. 0030 - 0047
- Dyrektywa Komisji 87/566/EEC uzupełniająca dyrektywę 77/535/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących metod pobierania próbek i analizy nawozów
Official Journal L 342, 04/12/1987 p. 0032 - 0034
- Dyrektywa Komisji 79/138/EEC z 14 grudnia 1978 uzupełniająca dyrektywę 77/535/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących metod pobierania próbek i analizy nawozów
Official Journal L 039, 14/02/1979 p. 0003 - 0010
- Dyrektywa Komisji 93/1/EEC z 21 stycznia 1993 uzupełniająca dyrektywę 77/535/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących metod pobierania próbek i analizy nawozów
- Dyrektywa Komisji 95/8/EEC z 10 kwietnia 1995 uzupełniająca dyrektywę 77/535/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących metod pobierania próbek i analizy nawozów (metody analizy pierwiastków śladowych o stężeniu większym niż 10%)
- Dyrektywa Komisji 95/8/EEC z 10 kwietnia 1995 uzupełniająca dyrektywę 77/535/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących metod pobierania próbek i analizy nawozów o wysokiej zawartości azotu i azotanu amonu
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/63/EC z 24 listopada 1997 nowelizująca dyrektywy 76/116/EEC, 80/876/EEC, 89/284/EEC i 89/530/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących nawozów
Official Journal L 335, 06/12/1997 p. 0015 - 0016
- Dyrektywa Komisji 88/126/EEC z 22 grudnia 1987 uzupełniająca dyrektywę 87/94/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących procedur kontroli charakterystyki i ograniczenia wybuchowości nawozowego azotanu amonu i nawozów o wysokiej zawartości azotu
Official Journal L 063, 09/03/1988 p. 0012 - 0012
- Dyrektywa Komisji 93/69/EEC z 23 lipca 1993 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywę Rady 76/116/EEC o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących nawozów
Official Journal L 185, 28/07/1993 p. 0030 - 0042

Konrola toksycznych chemikaliów: Naukowy Komitet Doradczy
- Dyrektywa Rady 78/618/EEC z 28 czerwca 1978 o powołaniu Naukowego Komitetu Doradczego do badań toksyczności i ekotoksyczności chemikaliów

- Dyrektywa Rady 2002/69/EC z 26 lipca 2002 w sprawie określenia dla potrzeb kontroli administracyjnej metod pobierania prób i wykonywania analiz zawartości dioksyn oraz wykrywania PCB podobnych do dioksyn w żywności (tekst uzgodniony z EEA)
Official Journal
L 209, 06/08/2002 p. 0005-0014

 

IV. Hałas

Samochody: poziom hałasu
- Dyrektywa Rady 70/157/EEC z 6 lutego 1970 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów motorowych
- Dyrektywa Komisji 73/350/EEC z 7 listopada 1973 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy 70/157/EEC
- Dyrektywa Rady 77/212/EEC z 8 Marca 1977 uzupełniająca Dyrektywę 70/157/EEC
- Dyrektywa Komisji 81/334/EEC z 13 kwietnia 1981 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy 70/157/EEC
- Dyrektywa Rady 84/424/EEC z 3 września 1984 uzupełniająca Dyrektywę 70/157/EEC
- Dyrektywa Rady 92/97/EEC of 10 listopada 1992 uzupełniająca Dyrektywę 70/157/EEC

Motocykle: dopuszczalny poziomu hałasu i układy wydechowe
- Dyrektywa Rady 778/1015/EEC z 23 listopada 1978 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego motocykli
- Dyrektywa Rady 87/561EEC z 15 grudnia 1986 uzupełniająca Dyrektywę 78/1015/EEC
- Dyrektywa Rady 89/235/EEC z 13 Marca 1989 uzupełniająca Dyrektywę 78/1015/EEC

Traktory
- Dyrektywa Rady 74/151/EEC z 4 Marca 1974 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących określonych części i charakterystyk kołowych traktorów rolniczych i leśnych
- Dyrektywa Rady 77/311/EEC z 29 Marca 1977 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących określonych części i charakterystyk kołowych traktorów rolniczych i leśnych

Samoloty
- Dyrektywa Rady 80/51/EEC z 20 grudnia 1979 dotycząca dopuszczalnego poziomu hałasu dla samolotów poddźwiękowych
- Dyrektywa Rady 83/206/EEC z 21 kwietnia 1983 uzupełniająca Dyrektywę 80/51/EEC
- Dyrektywa Rady 89/629/EEC z 4 grudnia 1989 dotycząca dopuszczalnego poziomu hałasu dla cywilnych odrzutowych samolotów poddźwiękowych
- Dyrektywa Rady 92/14/EEC z 2 Marca 1992 o ograniczeniu ruchu samolotów wskazanych w części II rozdziału 2 tom 1 Aneksu 16 do Konwencji o lotnictwie cywilnym, wydanie drugie (1998)

Zakłady i urządzenia budowlane
- Dyrektywa Rady 79/113/EEC z 19 grudnia 1978 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących pomiaru hałasu emitowanego na placu budowy i przez maszyny budowlane, znowelizowana przez dyrektywę 81/1051/EEC z 7 grudnia 1981
- Dyrektywa Komisji 85/405/EEC z 1 lipca 1985 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy 79/113/EEC
- Dyrektywa Rady 84/532/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących jednakowych zaleceń dla zakładów i maszyn budowlanych

Sprężarki
- Dyrektywa Rady 84/533/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez sprężarki

Dźwigi
- Dyrektywa Rady 84/534/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez dźwigi
- Dyrektywa Rady 87/405/EEC z 25 czerwca 1987 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy 84/534/EEC

Spawarki
- Dyrektywa Rady 84/535/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez spawarki znowelizowana przez dyrektywę 85/407/EEC z 11 lipca 1985
- Dyrektywa Rady 84/536/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez generatory elektryczne znowelizowana przez dyrektywę 85/408/EEC z 1 lipca 1985

Ręczne młoty mechaniczne
- Dyrektywa Rady 84/536/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez ręczne młoty mechaniczne

Koparki i ładowarki
- Dyrektywa Rady 86/662/EEC z 22 grudnia 1986 dotycząca dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez koparki hydrauliczne i linowłókowe, spychacze, ładowarki i koparki-ładowarki.
- Dyrektywa Rady 89/514/EEC z 2 sierpnia 1989 o dostosowaniu do postępu technicznego Dyrektywy 86/662/EEC
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/27/EC z 29 czerwca 1995 nowelizująca Dyrektywę 86/662/EEC

Maszyny: wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
- Dyrektywa Rady 89/392/EEC z 14 czerwca 1989 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących maszyn
- Dyrektywa Rady 91/368/EEC z 20 czerwca 1991 nowelizująca Dyrektywę 89/392/EEC 1989 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących maszyn

Kosiarki: poziom hałasu
- Dyrektywa Rady 84/538/EEC z 17 września 1984 o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez kosiarki
- Dyrektywa Rady 88/181/EEC z 22 Marca 1988 nowelizująca Dyrektywę 84/538/EEC

Urządzenia domowe
- Dyrektywa Rady 86/594/EEC z 1 grudnia 1986 o hałasie emitowanym przez urządzenia domowe

Ochrona pracowników przed hałasem
- Dyrektywa Rady 86/188/EEC z 12 Maja 1986 o ochronie pracowników przed ryzykiem związanym z przebywaniem w hałasie na miejscu pracy

W odróżnieniu od prawa polskiego dyrektywy Unii Europejskiej nie mają bezpośredniego wpływu na działalność gospodarczą w Polsce. Zbiór aktów prawnych Unii dotyczy w zasadzie tylko władz państwowych i ma znaczenie wskazówki dla twórców prawa państwowego. Niemniej niektórzy z nas powinni znać treść Dyrektyw, zwłaszcza osoby zaangażowane w proces decyzyjny, którego celem jest prowadzenie inwestycji przemysłowych. Na globalnym rynku coraz większe znaczenie ma ocena przedsiębiorstwa lub instytucji, której dokonują audytorzy ekologiczni. Dla pełnego zobrazowania pozycji firmy względem prawa o ochronie środowiska dokonują oni werfikacji stanu dostosowania działalności do aktualnego prawa państwowego. Kiedy to prawo odbiega w istotny sposób od zasad obowiązujących w kraju macierzystym dla zleceniodawcy audytu, eksperci muszą posłużyć się prawem europejskim jako matrycą do oceny prawidłowości ekologicznej aktywności firmy. Z tego powodu zachęcamy wszystkich do do odwiedzenia stron Europejskiego Serwisu Prawnego(The European Commission - Environment), gdzie można otrzymać pełne teksty powyżej wymienionych aktów prawnych. Użytkownicy WasteInfoService otrzymują zbiór tych dokumentów w ramach roczników 2002 i 2003. Aktualnie rocznik 2002 zawiera 81 dokumentów.